ALGEMEEN

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In de onderhavige algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

· Hubbel BV, die deze voorwaarden van toepassing verklaart in het kader van een offerte aan of overeenkomst met een opdrachtgever.
· Opdrachtgever: De (rechts)persoon die Hubbel BV een opdracht geeft voor het leveren of verhuren van producten en/of diensten, of daarvoor een offerte ontvangt.
· Overeenkomst: De overeenkomst tussen Hubbel BV en opdrachtgever.
· Gebruikslocatie: De in de overeenkomst aangegeven locatie waar de producten door opdrachtgever zullen worden gebruikt.
· Producten: De door Hubbel BV aan opdrachtgever te leveren of geleverde producten (inclusief te verhuren of verhuurde producten).

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Producten en diensten door Hubbel BV aan Opdrachtgever en maken deel uit van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever en zijn tevens van toepassing op alle precontractuele situaties tussen Hubbel BV en Opdrachtgever, inclusief onderhandelingen en offertes, ook indien deze niet leiden tot het sluiten van een Overeenkomst.

2.2. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Hubbel BV zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en).

2.3. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

2.4. De Overeenkomst, inclusief alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden, geeft de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.

2.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijke benadert.

ARTIKEL 3 – OFFERTES

3.1. Alle offertes van Hubbel BV zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering als levertijd en leverbaarheid betreft. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt aanvaard door Opdrachtgever, heeft Hubbel BV het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2. De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven.
De betreffende gegevens zijn voor Hubbel BV slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Hubbel BV is bevestigd.
Offertes zijn gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte informatie.

3.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 hebben offertes van Hubbel BV een beperkte geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders schriftelijk is aangegeven. Indien een offerte niet wordt geaccepteerd binnen deze periode, is Hubbel BV gerechtigd de condities en de prijs zoals in de offerte opgenomen, te wijzigen.

3.4. In het geval de offerte door Opdrachtgever niet wordt aanvaard heeft Hubbel BV het recht om alle kosten die zij heeft moeten maken om haar aanbieding te doen, bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. De Overeenkomst komt slechts tot stand door de schriftelijke aanvaarding of bevestiging door Hubbel BV van een opdracht van Opdrachtgever binnen vijf werkdagen na ontvangst van een opdracht of door het feitelijk uitvoeren van de betreffende order door Hubbel BV of de feitelijke afgifte van een Product.

4.2. Voor werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging.

4.3. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van kredietwaardigheid van Opdrachtgever.

ARTIKEL 5 – PRIJZEN

5.1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten, verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Prijzen zijn voorts exclusief kosten voor verpakking, transport, Oplevering, ontmanteling en service/onderhoud, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Overeenkomst.

5.2. Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, valutaverschillen, invoerrechten en verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is Hubbel BV gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

5.3. Indien de uitvoering van de opdracht aan Hubbel BV op verzoek van Opdrachtgever of door het uitblijven van gegevens of instructies of andere bij Opdrachtgever liggende oorzaken wordt vertraagd, is Hubbel BV gerechtigd de prijzen te verhogen met extra kosten als gevolg hiervan, zoals renteverlies.

ARTIKEL 6 – BETALING

6.1. Betaling van de facturen van Hubbel BV dient te geschieden in de valuta als aangegeven op de betreffende facturen, binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige korting, inhouding of verrekening. Opdrachtgever is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten. Hubbels BV is gerechtigd om periodiek te factureren. De op de bankafschriften van Hubbel BV aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

6.2. Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan haar verplichtingen jegens Hubbel BV heeft voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop Opdrachtgever in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is Opdrachtgever vertragingsrente verschuldigd conform de wettelijke handelsrente over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Hubbel BV op volledige schadevergoeding op basis van de wet.

6.3. Alle kosten van invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, alsmede de kosten van door Hubbel BV in te schakelen advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.

6.4. Opdrachtgever is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van Hubbel BV telkens gehouden voorschotbetalingen te voldoen ter grootte van de bedragen als aangegeven door Hubbel BV. Hubbel BV is niet gehouden tot het betalen van rente over voorschotbedragen.

6.5. Hubbel BV is gerechtigd een naar haar oordeel genoegzame zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van Opdrachtgever te verlangen.

6.6. Facturen worden geacht door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien Hubbel BV hiertegen niet binnen acht dagen na factuurdatum door middel van een aangetekende brief bezwaar heeft ontvangen.

6.7 Hubbel bv kan gedurende de periode dat overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

ARTIKEL 7 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 Alle door Hubbel BV in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Hubbel BV totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Hubbel BV gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

7.2 Door Hubbel BV geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.3 De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Hubbel BV veilig te stellen.

7.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Hubbel BV daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7.5 De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Hubbel BV ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Hubbel BV gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Hubbel BV bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

7.6 Voor het geval Hubbel BV zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Hubbel BV en door Hubbel BV aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Hubbel BV zich bevinden en die zaken terug te nemen.

ARTIKEL 8 – AFLEVERING/RISICO

8.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Hubbel BV de Producten feitelijk op de Gebruikslocatie (laten) afleveren.

8.2. De Producten zijn voor risico van Opdrachtgever vanaf het moment van aflevering, dan wel vanaf het moment dat de afname is geweigerd of geacht wordt te zijn geweigerd in de zin van artikel 9.2.

8.3. Hubbel BV is gerechtigd de aflevering in gedeelten te laten plaatsvinden.

ARTIKEL 9 – AFNAME

9.1. Opdrachtgever is verplicht aan de aflevering mee te werken, alsmede de Producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van de Producten door Opdrachtgever is Hubbel BV gerechtigd de eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten van opslag, vervoer en verzekering) door te berekenen aan Opdrachtgever.

9.2. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde Producten ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd, geldt als dag van aflevering.

ARTIKEL 10 – LEVERTIJDEN

10.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door Hubbel BV bij benadering vastgesteld.

10.2. Bij de vaststelling van de levering en/of uitvoeringsperiode gaat Hubbel BV er van uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.

10.3 De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van Hubbel BV, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

10.4a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Hubbel BV bekend waren toen zij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan Hubbel BV de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Hubbel BV kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

10.4b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren
en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Hubbel BV kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

10.4c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Hubbel BV worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Hubbel BV kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

10.4d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.

10.5. Overschrijding van de overeengekomen levering en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

ARTIKEL 11 – INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

11.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de geleverde Producten te verwijderen of te wijzigen.

11.2. Hubbel BV behoudt de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, proefmodellen etc.

11.3. De rechten op de in het voorgaande lid genoemde gegevens blijven eigendom van Hubbel BV ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hubbel BV niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond. Opdrachtgever is aan Hubbel BV per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000,00 per overtreding, onverlet het recht van Hubbel BV om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 12 – INSTALLATIE /CONSTRUCTIE-ONTMANTELING EN GEBRUIKSLOCATIE

12.1. Hubbel BV of een door haar aangewezen derde partij zal zorgdragen voor het installeren c.q. construeren en, indien van toepassing, het ontmantelen van de Producten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

12.2. Installatie-, constructie- en ontmantelingkosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

12.3. Opdrachtgever zal er voor zorgdragen dat de transportvoertuigen, waarmee de Producten dienen te worden afgeleverd of dienen te worden opgehaald bij Opdrachtgever, van de afmeting als aangegeven door Hubbel BV dan wel, bij gebreke daarvan, standaard transportvoertuigen, de vrije en onbelemmerde toegang hebben tot de Gebruikslocatie.

12.4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van de Gebruikslocatie waarop de Producten goed en veilig kunnen worden opgesteld en dient, tenzij anders overeengekomen, er voor zorg te dragen dat de ondergrond voldoende stabiel en stevig is om de Producten (al dan niet in combinatie met andere Producten) te dragen en de Producten te gebruiken in overeenstemming met hun doel. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat een Gebruikslocatie op haar kosten volledig is geprepareerd, inclusief markering van de precieze Gebruikslocatie. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de hellingsgraad van de ondergrond van de Gebruikslocatie niet meer bedraagt dan 20 cm van de ene zijde naar de andere zijde.

12.5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aansluitingen op nutsvoorzieningen, waaronder mede begrepen telefoon- en kabelaansluitingen, alsook riolering alsmede het weer loskoppelen daarvan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 13- ADVIEZEN, ONTWERPEN EN MATERIALEN

13.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die zij van Hubbel BV krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.

13.2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de door of namens haar gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen of producten die zij evt besteld buiten Hubbels bv om, en ook voor de functionele geschiktheid van door of namens haar voorgeschreven materialen of producten die zij evt. wil toepassen die niet door of via Hubbels bv worden geleverd.

13.3. Opdrachtgever vrijwaart Hubbel BV voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

13.4. Opdrachtgever mag de materialen die Hubbel BV wil gebruiken vóórdat deze worden verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als Hubbel BV hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van Opdrachtgever.

ARTIKEL 14 – RECLAMEREN

14.1. Indien en voor zover in een Overeenkomst niet in een specifieke afnamekeuring van de Producten is voorzien, dient Opdrachtgever de Producten direct na aflevering, dan wel, ingeval van niet-gereed product, direct na Oplevering, volledig te inspecteren. Eventuele klachten over storingen of gebreken met betrekking tot de Producten, waaronder mede te verstaan verschillen in samenstelling of kwaliteit tussen de geleverde Producten en de daarvoor in de Overeenkomst gegeven beschrijving, dienen uiterlijk binnen twee werkdagen na aflevering respectievelijk na Oplevering, schriftelijk en gemotiveerd aan Hubbel BV te worden gemeld. Storingen of gebreken die redelijkerwijs niet binnen de bovengenoemde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen dertig dagen na aflevering respectievelijk Oplevering, schriftelijk en gemotiveerd aan Hubbel BV te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige reclame vervallen alle mogelijke aanspraken van Opdrachtgever ter zake van storingen of gebreken met betrekking tot de Producten. Tevens is Opdrachtgever gehouden een gebrekkig onderdeel te bewaren en vrachtvrij aan Hubbel BV te retourneren, op eerste verzoek van Hubbel BV.

14.2. Indien en voor zover een reclamering door Hubbel BV gegrond wordt bevonden, is Hubbel BV uitsluitend verplicht naar haar keuze het/de gebrek(en) te verhelpen dan wel de ondeugdelijke Producten te vervangen, zonder dat Opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Reclames worden niet geaccepteerd indien de gebreken het gebruik van de Producten niet verhinderen of wezenlijk belemmeren.

14.3. Het reclameren ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen jegens Hubbel BV.

14.4. Retournering van de Producten kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Hubbel BV, onder door Hubbel BV te bepalen voorwaarden.

ARTIKEL 15 – WIJZIGINGEN IN HET WERK

15.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
b. door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.

15.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die golden op het moment van het sluiten van de Overeenkomst.

15.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Hubbel BV bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij Opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van Hubbel BV.

ARTIKEL 16 – UITVOERING VAN HET WERK

16.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Hubbel BV haar werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals: gas, water, elektriciteit en toilet.

16.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van Hubbel BV, van Opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.

16.3. Wanneer Opdrachtgever haar verplichtingen, zoals omschreven in de vorige leden, niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra Opdrachtgever alsnog aan al haar verplichtingen voldoet en de planning van Hubbel BV dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor Hubbel BV uit de vertraging voortvloeiende schade.

ARTIKEL 17 – OPLEVERING VAN HET WERK

17.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. Opdrachtgever het werk schriftelijk heeft goedgekeurd, of;

b. het werk door Opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt Opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd, of;

c. Hubbel BV schriftelijk aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd; of,

d. Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

17.2. Keurt Opdrachtgever het werk niet goed, dan is zij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Hubbel BV. Zij zal Hubbel BV in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

17.3. Opdrachtgever vrijwaart Hubbel BV voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk, veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

ARTIKEL 18 – ONDERHOUD EN GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN

18.1. Gedurende de huurperiode, respectievelijk ingeval van koop zolang er een eigendomsvoorbehoud van Hubbel BV op de Producten rust, en in het geval er tussen partijen een terugkoopoptie is overeengekomen, gelden de onderstaande regels van onderhoud en gebruik van de Producten.

18.2. Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hubbel BV geen veranderingen in of aan de Producten aanbrengen of dulden en geen materialen aan of op de Producten aanbrengen. Opdrachtgever zal in alle gevallen zorgdragen voor het weghalen van aangebrachte materialen en herstel in de oorspronkelijke toestand voor haar eigen rekening, zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige vergoeding.

18.3. Het aanbrengen van wijzigingen en/of het verrichten van reparaties mag uitsluitend geschieden door Hubbel BV, tenzij aan Opdrachtgever schriftelijke toestemming is verleend om zelf die werkzaamheden te (laten) verrichten.

18.4. Opdrachtgever wordt geacht de Producten in goede staat en onderhoudstoestand te hebben ontvangen. Opdrachtgever zal de Producten overeenkomstig hun bestemming zorgvuldig gebruiken en de Producten voor haar rekening in goede staat en onderhoudstoestand behouden, normale gebruiksslijtage uitgezonderd. Opdrachtgever zal zorg dragen voor alle geringe en dagelijkse reparaties aan de Producten, waaronder mede wordt verstaan het schoonhouden en ontstoppen van putten, aan- en afvoerbuizen, sanitaire installaties, gootstenen, het onderhouden van leidingen voor gas, elektriciteit, luiken, blinden, screens, opgespannen doek, jaloezieën, markiezen, zonnepanelen, kranen, hang- en sluitwerk, binnenschilderwerk en ruiten.

18.5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de (collectieve) leidingwaterinstallatie.

18.6. Bij vorst en sneeuw moet Opdrachtgever alle maatregelen nemen, waardoor het bevriezen van verwarmingsinstallaties en/of leidingen voorkomen wordt. Schade aan de Producten door bevriezing zijn voor rekening van Opdrachtgever.

18.7. Hubbel BV heeft het recht de Producten van tijd tot tijd te controleren. In geval Hubbel BV van mening is dat de Producten op een onjuiste wijze worden gebruikt dan wel worden verwaarloosd, is Hubbel BV gerechtigd de Producten weer in bezit te nemen en/of weer in goede staat en onderhoudstoestand te (laten) brengen, een en ander op kosten van Opdrachtgever.

18.8. Indien aan het einde van de (huur)termijn (bij terugkeer in de depots van Hubbel BV) naar het oordeel van Hubbel BV de Producten niet meer in goede staat en onderhoudstoestand verkeren, normale gebruiksslijtage uitgezonderd, zal Hubbel BV Opdrachtgever hierover informeren en de Producten in de oorspronkelijke staat van onderhoud (laten) brengen op kosten van Opdrachtgever.

18.9. In verband met het gebruik van de Producten is het aan Opdrachtgever om te voldoen aan alle wettelijke vereisten, inclusief vergunningsvereisten dan wel aanwijzingen van het bevoegde gezag. Indien met de Producten gebruik wordt gemaakt van de openbare weg, is Opdrachtgever gehouden zorg te dragen voor de noodzakelijke goedkeuringen van de bevoegde autoriteiten.

18.10 Opdrachtgever zal geen gevaarlijke stoffen gebruiken of opslaan in de Producten. Gebruik of opslag van gevaarlijke stoffen geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van Opdrachtgever.

18.11. Opdrachtgever zal de Producten niet verkopen, overdragen, (onder)verhuren of deze bezwaren met een beperkt recht dan wel (anderszins) in gebruik geven aan een derde partij. Ingeval Opdrachtgever in strijd hiermee handelt, zal zij alsdan een direct opeisbare boete verbeuren van € 12.500,00 per dag zonder dat sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn, en onverminderd Hubbel BVs recht op volledige schadevergoeding op basis van de wet.

18.12. Opdrachtgever zal de Producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hubbel BV niet (doen) vervoeren of verplaatsen.

ARTIKEL 19 – VERGUNNINGEN/GOEDKEURINGEN/VRIJSTELLINGEN

19.1 Opdrachtgever dient er op haar kosten voor zorg te dragen dat zij tijdig beschikt over de voor de bouw, de installatie, de oplevering, het gebruik en de ontmanteling van de Producten benodigde vergunningen, goedkeuringen en vrijstellingen (zoals bijvoorbeeld: bouwvergunning, gebruiksvergunning, omgevingsvergunning en inritvergunning).

ARTIKEL 20 – NATREKKING/OPSTALRECHT

20.1 In geval van huur, respectievelijk in geval van verkoop (zolang de Producten nog onder het eigendomsvoorbehoud van Hubbel BV vallen) zal Opdrachtgever op verzoek van Hubbel BV een opstalrecht vestigen ten gunste van Hubbel BV op de onroerende zaak waarop de Producten worden geplaatst. Het opstalrecht zal worden gevestigd op kosten van Opdrachtgever.

20.2 Indien, in afwijking van het bepaalde in artikel 20.1, niet de Opdrachtgever maar een derde eigenaar is van de onroerende zaak waarop de Producten worden geplaatst, zal de Opdrachtgever de eigenaar van de onroerende zaak bewegen om medewerking te verlenen aan het vestigen van een opstalrecht ten gunste van Hubbel BV. Het opstalrecht zal worden gevestigd op kosten van Opdrachtgever.

20.3 Indien de Opdrachtgever dan wel de derde geen medewerking wenst te verlenen aan hetgeen in artikel 20.1 en artikel 20.2 is bepaald, heeft Hubbel BV het recht om de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd Hubbel BV’s overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding. Hubbel BV is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever in geval van beëindigen van de overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.

ARTIKEL 21 – FISCALE GEVOLGEN VAN OVERDRACHT

21.1 De fiscale gevolgen van een wijziging van de zakelijke rechten en of toekomstige overdracht van de Producten van Hubbel BV aan Opdrachtgever zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Hubbel BV voor eventuele fiscale aanspraken volledig vrijwaren.

ARTIKEL 22 – WANPRESTATIE/BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST/SCHADEVERGOEDING/OPSCHORTING

22.1. Indien:
a. Opdrachtgever haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surséance van betaling vraagt; of
b. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Opdrachtgever of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever of de aard van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever wezenlijk wijzigt naar de mening van Hubbel BV; of
c. Opdrachtgever enige uit kracht der wet of van contractuele condities op haar rustende verplichtingen jegens Hubbel BV niet of niet geheel nakomt; of
d. Opdrachtgever nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of
e. beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Opdrachtgever,
wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld van Opdrachtgever jegens Hubbel BV onmiddellijk opeisbaar zijn. Hubbel BV is alsdan gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd Hubbel BV’s overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding. Hubbel BV is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever in geval van beëindiging van de Overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.

22.2 In het geval dat een derde een zekerheidsrecht heeft op een Product (verder te noemen: “de zekerheidsgerechtigde”), dat eigendom is van Hubbel BV, eindigt de Overeenkomst tussen partijen met onmiddellijke ingang in het geval dat Hubbel BV in staat van faillissement komt te verkeren en/of de zekerheidsgerechtigde van Hubbel BV afgifte van het Product vordert op grond van niet nakoming van de verplichtingen van Hubbel BV jegens de zekerheidsgerechtigde. Hubbel BV is in dat geval niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Daarenboven heeft de Opdrachtgever in dat geval geen retentie- of opschortingsrecht. Hubbel BV en de Opdrachtgever sluiten in dat kader tevens de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.

22.3 In geval zich een situatie voordoet als bedoeld in lid 1 is Hubbel BV en indien zich een situatie voordoet als bedoeld in lid 2 is de zekerheidsgerechtigde op het Product c.q. een door haar aan te wijzen derde gerechtigd de Producten terug te nemen, vrij van alle rechten van Opdrachtgever en zonder de verplichting om de Producten weer terug te leveren aan Opdrachtgever. In een geval zoals omschreven in de bovenstaande leden is Hubbel BV respectievelijk de zekerheidsgerechtigde op het Product c.q. een door haar aan te wijzen derde gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Opdrachtgever te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Hubbel BV respectievelijk de zekerheidsgerechtigde op het Product c.q. een door haar aan te wijzen derde in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren en dient zaken die niet door Hubbel BV zijn geleverd die zich in de Producten bevinden tijdig te verwijderen. Hubbel BV respectievelijk de zekerheidsgerechtigde op het Product c.q. een door haar aan te wijzen derde is niet aansprakelijk voor de zaken die zich op het moment van inbezitneming bevinden in de Producten die zijn geleverd door Hubbel BV.

22.4 Na het sluiten van de overeenkomst Hubbel bv kennis heeft genomen van omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen.

21.5 de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

21.6 Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Hubbel BV kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Hubbel BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 23 – INFORMATIEPLICHT IN GEVAL VAN SCHADE

23.1. Gedurende de huurperiode, respectievelijk in geval van verkoop zolang de Producten nog onder het eigendomsvoorbehoud van Hubbel BV vallen, dient Opdrachtgever Hubbel BV onverwijld telefonisch en schriftelijk op de hoogte te stellen ingeval van schade aan of veroorzaakt door de Producten en zal zij Hubbel BV zo spoedig mogelijk eventuele getuigenverklaringen en/of andere bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben toezenden.

23.2. Opdrachtgever zal in daartoe aangewezen gevallen (bijvoorbeeld inbraak, vandalisme, opzet) onverwijld door de politie proces-verbaal van het gebeurde als bedoeld in het voorgaande lid laten opmaken en dit aan Hubbel BV toesturen.

ARTIKEL 24 – AANSPRAKELIJKHEID

24.1 Indien Hubbel BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

24.2 Hubbel BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Hubbel BV is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

24.3 De in totaal op grond van dit artikel door Hubbel BV te vergoeden schade is beperkt tot tien procent (10%) van de Overeenkomst genoemde totale prijs, voorzover die prijs verband houdt met de Oplevering van het werk, echter met een maximum van 2x de waarde van de aanschafprijs van een Hubbel en/of Hubbelonderdelen.

24.4 De aansprakelijkheid van Hubbel BV is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

24.5 Hubbel BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

24.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Hubbel BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Hubbel BV toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

24.7 Hubbel BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

24.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Hubbel BV of zijn leidinggevende ondergeschikten.

24.8 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens
Hubbel BV en de door Hubbel BV bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

ARTIKEL 25 – OVERMACHT

25.1. Indien Hubbel BV door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Hubbel BV gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Hubbel BV op betaling door Opdrachtgever voor reeds door Hubbel BV verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Hubbel BV zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Ingeval van opschorting zal Hubbel BV alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

25.2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Hubbel BV tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals onder meer brand, weersomstandigheden waardoor, zoals gebruikelijk is in de bouw, niet kan worden gewerkt (zoals vorst), werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf van Hubbel BV of in dat van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, diefstal of verduistering uit Hubbel BV’s magazijnen of werkplaatsen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Hubbel BV kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Opdrachtgever (verder) nakomt. Overmacht van Hubbel BV’s toeleveranciers wordt tevens geacht overmacht te zijn van Hubbel BV.

ARTIKEL 26 – BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

26.1. Hubbel BV verzamelt en verwerkt informatie betreffende Opdrachtgever en functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers van Opdrachtgever (persoonlijke gegevens) in verband met het beheer van de relatie met Opdrachtgever. Opdrachtgever stemt ermee in dat Hubbel BV de persoonlijke gegevens verwerkt voor die doeleinden.

26.2. Opdrachtgever stemt er voorts mee in dat Hubbel BV persoonlijke gegevens bekend maakt aan haar leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is om de opdracht van Opdrachtgever uit te voeren.

26.3. Opdrachtgever dient er te allen tijde voor zorg te dragen dat zij in verband met het vorengaande beschikt en blijft beschikken over de noodzakelijke toestemming voor dit gebruik van haar functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers.

26.4. Opdrachtgever zal Hubbel BV in verband met het bovenstaande, schadeloos stellen en vrijwaren ter zake vorderingen van derden (waaronder eventuele vorderingen van bovengenoemde functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers of de Registratiekamer).

ARTIKEL 27 – VERZEKERING

27.1 Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever, gedurende de huurperiode, respectievelijk in geval van verkoop zolang de Producten nog onder het eigendomsvoorbehoud van Hubbel BV vallen, gehouden op haar kosten zorg te dragen voor deugdelijke verzekering van de Producten tegen verlies, diefstal en beschadiging op de voor de betreffende Producten gebruikelijke wijze. Zodra zich een gebeurtenis voordoet waarvoor de verzekering is gesloten, zal Opdrachtgever haar rechten op basis van de verzekering aan Hubbel BV overdragen op eerste verzoek van Hubbel BV. Op eerste verzoek van Hubbel BV zal Opdrachtgever de betreffende verzekeringspolissen ter inzage aan Hubbel BV verstrekken. De verhuureenheden zijn verzekerd tegen brand- en stormschade, dit met een eigen risico voor de huurder.

ARTIKEL 28 – UITVOERING

28.1 Hubbel BV is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

ARTIKEL 29 – HOOFDELIJKHEID

29.1 Indien met Opdrachtgever verschillende personen en/of bedrijven worden aangeduid, zijn deze hoofdelijk gehouden tot nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

ARTIKEL 30 – TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

30.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

30.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de Overeenkomst zullen partijen in eerste instantie trachten op te lossen door middel van mediation onder leiding van een door beide partijen te aanvaarden mediator. En in tweede instantie aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

ARTIKEL 31 – WIJZIGINGEN

31.1 Hubbel BV is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien Hubbel BV niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van Hubbel BV dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.

SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR VERHUUR

ARTIKEL 32 – ALGEMEEN

32.1. Deze bepalingen zijn aanvullend van toepassing op de bepalingen van het algemeen deel van deze voorwaarden.

32.2 Voor zover er strijdigheid is tussen het algemene deel van deze algemene voorwaarden en de specifieke verhuurbepalingen prevaleren deze specifieke verhuurbepalingen.

32.3 Het is Hubbel BV toegestaan om haar rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen en/of het gehuurde aan een derde te verkopen. Opdrachtgever zal schriftelijk van een dergelijke overdracht op de hoogte worden gesteld.

ARTIKEL 33 – HUURTERMIJN

33.1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, vangt de huurtermijn aan op de dag van aflevering dan wel, ingeval van niet gereed Product, op de dag van Oplevering.

33.2. De huurtermijn eindigt op de datum als aangegeven in de Overeenkomst (de “einddatum”) onverminderd het recht van Hubbel BV de Overeenkomst eerder te beëindigen op basis van artikel 22 en/of artikel 25. Indien de verhuurde Producten niet (compleet en in goede staat) zijn geretourneerd aan Hubbel BV op de dag van beëindiging, wordt een nieuwe huurovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor dezelfde termijn en onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke huurovereenkomst, tenzij Hubbel BV Opdrachtgever anderszins bericht binnen 2 weken na beëindiging van de oorspronkelijke huurperiode.

ARTIKEL 34 – VERGOEDINGEN/HUUR

34.1. De huursom dient bij vooruitbetaling te worden betaald op de eerste dag van iedere maand, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Vergoedingen voor transport, levering en Oplevering evenals andere kosten dienen te worden voldaan bij aanvang van de huurtermijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Vergoedingen voor ontmanteling en retournering van de Producten dienen te worden betaald bij beëindiging van de huur.

34.2. De huurprijs en overige vergoedingen zullen per 1 januari van ieder jaar worden herzien mede aan de hand van het Consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks alle huishoudens, als gepubliceerd door het CBS (het CPI van oktober, voorliggend aan de start van de Overeenkomst =100).

34.3. Heffingen, lasten voor water en energievoorziening en belastingen in verband met (het gebruik van) de Producten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

ARTIKEL 35 – AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING

35.1. Met uitzondering van schade rechtstreeks als gevolg van brand of storm is Opdrachtgever, vanaf het moment van aflevering, tot het moment van terugkeer van de Producten in de depots van Hubbel BV (dan wel door Hubbel BV aangewezen derde partijen), volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gehuurde Producten, en zijn alle risico’s van de Producten voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan of in verband met (het gebruik van) de Producten, hoe ook veroorzaakt, ongeacht of dergelijke schade is ontstaan door schuld van Opdrachtgever of derden dan wel door enig al dan niet verborgen gebrek aan de Producten, behoudens ingeval Hubbel BV aansprakelijk is op basis van bepalingen van dwingend recht inzake (producten)aansprakelijkheid.

35.2. Opdrachtgever is gehouden Hubbel BV of door Hubbel BV ingeschakelde derden schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle schade die zij mocht(en) lijden wegens verlies of diefstal van of schade aan de Producten, dood of letsel van derden of schade aan eigendommen van Hubbel BV of derden. Dit ten gevolge van (geheel of ten dele) het gebruik of de staat van de Producten, gedurende de periode dat Opdrachtgever hiervoor de verantwoordelijkheid draagt als aangegeven in het voorgaande lid. Dit onafhankelijk van de oorzaak daarvan, behoudens ingeval Hubbel BV hiervoor aansprakelijkheid draagt op basis van de Overeenkomst.

35.3. De verplichtingen op basis van het onderhavige artikel zullen in stand blijven na het beëindigen van de huur. De vrijwaringverplichting geldt ongeacht of de schade is ontstaan voor of na retournering van de Producten door Opdrachtgever aan Hubbel BV of derde partijen.

ARTIKEL 36 – VERVANGING

36.1 Hubbel BV is gedurende de huur gerechtigd de verhuurde Producten te vervangen door andere Producten van een soortgelijk type.

ARTIKEL 37 – RETOURNERING PRODUCTEN

37.1. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Hubbel BV mogen Producten niet door Opdrachtgever worden geretourneerd voor het einde van de overeengekomen looptijd van de huur, op straffe van een boete van € 12.500,00 onverminderd Hubbel BV’s recht op volledige (schade)vergoeding op basis van het volgende lid en op basis van de wet. Kosten van retourzending komen voor rekening van Opdrachtgever.

37.2. Indien – ook na schriftelijke toestemming van Hubbel BV – verhuurde Producten voor het einde van de looptijd van de huur worden geretourneerd aan Hubbel BV, is Opdrachtgever gehouden Hubbel BV te betalen de op basis van de Overeenkomst verschuldigde vergoedingen. Uitgaande van de overeengekomen huurperiode, alsmede additionele (opslag)kosten als gevolg van het vroegtijdig retourneren van de verhuurde Producten.

SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR VERKOOP

ARTIKEL 38 – ALGEMEEN

38.1. Deze bepalingen zijn aanvullend van toepassing op de bepalingen van het algemeen deel van deze voorwaarden.

38.2. Voorzover er strijdigheid is tussen het algemene deel van deze algemene voorwaarden en de specifieke bepalingen voor verkoop prevaleren deze specifieke voorwaarden.

ARTIKEL 39 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

39.1. Alle Producten blijven eigendom van Hubbel BV tot het moment van volledige betaling door Opdrachtgever van al hetgeen zij aan Hubbel BV is verschuldigd, inclusief vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een Overeenkomst (zoals onder meer rente, kosten en boeten), een en ander als bedoeld in artikel 3:92 BW.

39.2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Producten te verkopen, over te dragen, te bezwaren met enig beperkt recht dan wel in verhuur te geven dan wel aan enige derde anderszins in gebruik te geven dan wel deze te verplaatsen of te vervoeren zolang Hubbel BV een eigendomsvoorbehoud heeft met betrekking tot de Producten.

39.3. Zolang de Producten onder het eigendomsvoorbehoud van Hubbel BV vallen, is Opdrachtgever gehouden de Producten in hun oorspronkelijke vorm te laten en is zij niet gerechtigd deze te wijzigen, ook niet door zaaksvorming, natrekking of vermenging.

39.4. Opdrachtgever is gehouden derde partijen (zoals curatoren en beslagleggers die enig recht claimen met betrekking tot de Producten waarop Hubbel BV een eigendomsvoorbehoud heeft) schriftelijk te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van Hubbel BV. Opdrachtgever dient in een dergelijk geval Hubbel BV onmiddellijk schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 40- GARANTIE

40.1. Hubbel BV staat voor een periode van twee jaar na (op)levering in voor de goede uitvoering van de geleverde Producten en/of overeengekomen prestatie.

40.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat Hubbel BV voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en het gebruikte materiaal, mits Hubbel BV vrij was in de keuze daarvan.
Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet deugdelijk zijn, zal Hubbel BV deze herstellen of vervangen. De delen die bij Hubbel BV hersteld of door Hubbel BV vervangen worden, zullen op verzoek van Hubbel BV worden toegezonden.
De kosten voor verzending zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders tussen partijen wordt afgesproken.

40.3. Opdrachtgever moet Hubbel BV in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren.

40.4. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat zij aan al haar verplichtingen ten opzichte van Hubbel BV heeft voldaan.

40.5. a. Geen garantie wordt gegeven indien gebreken het gevolg zijn van:

– normale slijtage;
– onoordeelkundig gebruik;
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– installatie, montage, wijziging of reparatie door Opdrachtgever of door derden.

b. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door Opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens haar zijn aangeleverd.

40.6. In het geval in de Overeenkomst met Opdrachtgever afwijkende garantiebepalingen zijn opgenomen prevaleren deze boven de in dit artikel genoemde garantiebepalingen.

SPECIFIEKE BEPALINGEN BIJ TERUGKOOP

ARTIKEL 41 – ALGEMEEN

41.1. Deze bepalingen zijn aanvullend van toepassing op de bepalingen van het algemeen deel van deze voorwaarden.

40.2. Voorzover er strijdigheid is tussen het algemene deel van deze algemene voorwaarden en de specifieke bepalingen voor terugkoop prevaleren deze specifieke voorwaarden.

ARTIKEL 42 – TERUGKOOP

42.1. In het geval Hubbel BV zich bij Overeenkomst heeft verbonden om geleverde Producten na (een) bepaalde termijn(en) terug te kopen geldt dit enkel ten aanzien van Producten die:

a. zich in originele en functionele staat bevinden;
b. zijn onderhouden ingevolge een daartoe met Hubbel BV gesloten onderhoudsovereenkomst;
c. geen andere dan normale gebruikssporen vertonen;
d. eigendom zijn van Opdrachtgever en door deze worden gebruikt;

ARTIKEL 43 – TERMIJN

43.1. Ingeval partijen een optionele terugkoop zijn overeengekomen dient Opdrachtgever uiterlijk 12 maanden voor het verstrijken van de/een overeengekomen terugkooptermijn Hubbel BV schriftelijk in kennis te stellen van haar voornemen van de optie gebruik te maken, bij gebreke waarvan de optie komt te vervallen.

ARTIKEL 44 – TERUGKOOPWAARDE

44.1. Op een eventueel overeengekomen terugkoopprijs worden in mindering gebracht de kosten die moeten worden gemaakt om schade aan de Producten te herstellen, alsmede de demontage en transportkosten.

44.2. De waarde van eventueel door Opdrachtgever aangebrachte voorzieningen wordt niet vergoed en deze kunnen dus nimmer tot een hogere dan op voorhand overeengekomen terugkoopprijs leiden.

44.3. Indien als gevolg van overheidsmaatregelen of andere omstandigheden waar Hubbel BV geen invloed op kan uitoefenen, de waarde van de terug te nemen Producten is verminderd, is Hubbel BV enkel gehouden deze lagere waarde te vergoeden, mits deze lagere waarde objectief door deskundigen is vastgesteld.

44.4. Door niet BTW-plichtige instellingen kan bij terugkoop geen BTW worden geheven.

DOWNLOAD HIER DE ALGEMENE VOORWAARDEN ALS PDF